Click on photo above and on your sound to play video

The Practice of Meditative Concentration Chapter 001
静虑品001

寂天菩萨 造
Jìtiān púsà zào 
静虑品 001-010
发起精进已,意当住禅定,心意涣散者,危陷惑牙间。
fāqǐ jīngjìn yǐ, yì dāng zhù chándìng, xīnyì huànsàn zhě, wēi xiàn huò yá jiān. 
身心若远离,散乱即不生,故应舍世间,尽弃诸俗虑。
Shēnxīn ruò yuǎnlí, sànluàn jí bù shēng, gù yīng shě shìjiān, jìn qì zhū sú lǜ.
贪亲爱利等,则难舍世间,故当尽弃彼,随智修观行。
Tān qīn’ài lì děng, zé nán shě shìjiān, gù dāng jìn qì bǐ, suí zhì xiū guān xíng. 
有止诸胜观,能灭诸烦恼,知已先求止,止由离贪成。
Yǒu zhǐ zhū shèng guān, néng miè zhū fánnǎo, zhīyǐ xiān qiú zhǐ, zhǐ yóu lí tān chéng. 
自身本无常,犹贪无常人,纵历百千生,不见所爱人。
Zìshēn běn wúcháng, yóu tān wúcháng rén, zòng lì bǎi qiān shēng, bùjiàn suǒ àirén. 
未遇则不喜,不能入等至,纵见不知足,如昔因爱苦。
Wèi yù zé bù xǐ, bùnéng rù děng zhì, zòng jiàn bùzhī zú, rú xī yīn ài kǔ. 
若贪诸有情,则障实性慧,亦毁厌离心,终遭愁叹苦。
Ruò tān zhū yǒuqíng, zé zhàng shí xìng huì, yì huǐ yàn líxīn, zhōng zāo chóu tàn kǔ.
若心专念彼,此生将虚度,无常众亲友,亦坏真常法。
Ruò xīn zhuān niàn bǐ, cǐshēng jiāng xūdù, wúcháng zhòng qīnyǒu, yì huài zhēn cháng fǎ.
行为同凡愚,必堕三恶趣,心欲赴圣境,何需近凡愚?
Xíngwéi tóng fányú, bì duò sān è qù, xīn yù fù shèng jìng, hé xū jìn fányú?
刹那成密友,须臾复结仇,喜处亦生瞋,凡夫取悦难!
Chànà chéng mìyǒu, xūyú fù jiéchóu, xǐ chù yì shēng chēn, fánfū qǔyuè nán!

《入菩萨行论》(梵语:Bodhisattvacaryāvatāra),作者为那烂陀寺的寂天,为八世纪印度大乘佛教哲学著作。内容为如何发起、实践菩提心与行持六波罗蜜。此论影响了大乘佛教中对菩提心的实践方法的讨论。 

《入菩萨行论》对其后几部重要藏传佛教论著的诞生都有贡献,例如噶当派阿底峡的《菩提道炬》和格鲁派宗喀巴对《菩提道炬》的注解《菩提道次第广论》。 

A Guide to the Bodhisattva’s Way of Life, is a Mahāyāna Buddhist text written c. 700 AD in Sanskrit verse by Shantideva (Śāntideva), a Buddhist monk at Nālandā Monastic University in India which is also where it was composed.

民国如石法师译本分为10品

Chapter summary

第一品 菩提心利益
The benefits of bodhicitta (the wish to reach full enlightenment for others)
第二品 忏悔罪业
Purifying bad deeds
第三品 受持菩提心
Adopting the spirit of enlightenment
第四品 不放逸
Using conscientiousness
第五品 护正知
Guarding awareness
第六品 安忍
The practice of patience
第七品 精进
The practice of joyous effort
第八品 静虑
The practice of meditative concentration
第九品 智慧
The perfection of wisdom
第十品 回向
Dedication

OTHER PAST RELATED LINKS: 其他相关视频点击:
https://omw2happiness.com/?s=Practice+of+Meditative+Concentration+Chapter

https://omw2happiness.com/?s=purification%20practices

https://www.facebook.com/gebis.edu01/

https://www.facebook.com/miaoyin.greatwisdom.buddhistinstitute/

大方广佛华严经卷第十四 《净行品第十一》偈颂 Avatamsaka Sūtra – Book Eleven Purifying Practices Verses

Credit to Source:

https://www.theqi.com/simplified/buddhism/rinpoche/chap8.html