NOW WE HAVE INCLUDED THE ENGLISH TRANSLATION!
GRATEFUL TO THE TRIPLE GEM!

On My Way to Happiness 我在幸福路上

《华严经》净行品 001

The Flower Adornment Sutra: Purification Practices

菩萨在家   当愿众生  

Púsà zàijiā              dāng yuàn zhòngshēng

Bodhisattvas at home  Should wish that all beings 

知家性空  免其逼迫

zhī jiā xìng kōng    miǎn qí bīpò

Realise the nature of “home” is emptiness And escape its pressures.

20190717_155548.jpg

音档:

💐 净行品 01 慢读10遍

https://soundcloud.com/user-155898269-9830827…/01-2a/s-cbHNF

💐 净行品 01 紧读10遍

https://soundcloud.com/user-155898269-9830827…/01-1a/s-GwGX8

大方广佛华严经卷第十四《净行品第十一》偈颂

三尊,是佛教安置佛像的一种形式。大乘佛教认为,每位如来皆有大量菩萨胁侍,以便度化众生,多半造像时会设置两位胁侍菩萨以代表之,如西方净土的西方三圣、东方净琉璃世界东方三圣等。

1、毗卢遮那佛,毗卢遮那意为遍一切处。谓佛之烦恼体净,众德悉备,身土相称,遍一切处,能为色相所作依止,具无边际真实功德,是一切法平等实性;即此自性,又称法身。

2、普贤菩萨,以其居伏道之顶,体性周遍,故称普;断道之后,邻于极圣,故称贤。

3、文殊师利菩萨,文殊师利意为妙德。以其明见佛性,具足法身、般若、解脱三德,不可思议,故称妙德。

毗卢遮那佛理智完备,居中位;文殊菩萨主智门,立于毗卢遮那佛之左;普贤菩萨主理门,位于毗卢遮那佛之右。转之则右为智,左为理时,显示理智之涉入胎藏界曼陀罗。

尔时文殊师利菩萨告智首菩萨言:善哉!佛子,汝今为欲多所饶益,多所安隐,哀愍世间,利乐天人,问如是义。佛子,若诸菩萨善用其心,则获一切胜妙功德。于诸佛法,心无所碍,住去、来、今诸佛之道,随众生住,恒不舍离。如诸法相,悉能通达,断一切恶,具足众善。当如普贤色像第一,一切行愿皆得具足,于一切法无不自在,而为众生第二导师。佛子,云何用心,能获一切胜妙功德?

Avatamsaka Sūtra – Book Eleven Purifying Practices Verses

Manjushri said to Bodhisattva Chief in Knowledge, “Excellent, 0h Child of Buddha! You have asked this out of a desire to benefit many, to bring peace to many, out of pity for the world, to profit and gladden celestial and human beings. Child of Buddha, if enlightening beings use their minds properly, they can attain all supreme qualities, can have a mind unhindered in regard to all enlightening teachings, can remain on the…

View original post 106 more words